Onze garanties

Diensten voor Garantie ELECTRO & CUISINE

ELECTRO & CUISINE hecht veel belang aan de kwaliteit van haar producten en wil haar klanten laten profiteren van deze kwaliteitseis. Daarom bieden wij, naast de wettelijke garanties, verschillende gratis garanties aan op basis van de producten. Hier zijn de specifieke garanties die wij aanbieden:

Productgarantie

 • 10 jaar garantie op keukenkasten
 • 10 jaar garantie op keukendeuren
 • 5 jaar garantie op laminaatwerkbladen
 • 25 jaar garantie op natuurstenen werkbladen
 • Tot 25 jaar garantie op scharnier- en glijdersystemen
 • 2 jaar garantie op huishoudelijke apparaten + merkgarantie-uitbreidingen
 • 2 jaar garantie op roestvrijstalen spoelbakken
 • 5 jaar garantie op spoelbakken van natuursteen

Garantievoorwaarden

Gemeenschappelijke bepalingen:

Duur: De garanties zijn geldig voor de producten en gedurende de aangegeven periode op elke productfiche.

Garantie-omvang: De garantie geldt voor nieuwe producten die zijn verkocht in ELECTRO & CUISINE-winkels of op de website www.electro-cuisine.be, of via de telefoon, in geval van fabricagefouten of materiaalfouten, voor normaal huishoudelijk gebruik. Ze kan alleen worden geactiveerd gedurende de geldigheidsperiode van de garantie, door de eerste eigenaar en tijdens de eerste installatie van het product. Ze kan niet worden overgedragen aan derden. Ze geldt onder voorwaarde dat de klant zijn financiële verplichtingen tegenover ELECTRO & CUISINE is nagekomen, vanaf de aankoopdatum en op vertoon van de factuur, de leveringsbon en, in bepaalde gevallen, een foto van het product, en alleen op producten die zijn geassembleerd en geïnstalleerd volgens de regels van het vakmanschap, met strikte naleving van de voorwaarden en voorzorgsmaatregelen zoals vermeld in de producthandleidingen en montage-instructies.

Garantieonderwerp

In het kader van deze garantie en na onderzoek van het product, verbindt ELECTRO & CUISINE zich, naast de toepassing van de wettelijke garantie, om het product te repareren of te vervangen door een identiek product, of indien het product niet meer beschikbaar is of uit de handel is genomen, door een gelijkwaardig product te vervangen. (De garantie dekt niet de transportkosten van de producten, noch de installatie- en deïnstallatiekosten.)

Het wordt duidelijk gemaakt dat de PRODUCTEN worden gegarandeerd onder normale gebruiksvoorwaarden. De garanties zijn niet van toepassing in geval van normale slijtage van de PRODUCTEN, misbruik of slecht onderhoud.

Garantie-uitsluitingen

De garantie dekt de producten niet in geval van:

 • Niet-naleving van montage-, gebruiks- en veiligheidsinstructies, of verkeerde installatie.
 • Abnormaal of oneigenlijk gebruik van het product, of slecht onderhoud (gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, buitengebruik van het product, of beschadiging door ophoping van organisch afval of kalk).
 • Slechte opslag of montage van producten.
 • Problemen veroorzaakt door onvoldoende bevestiging aan de muur, of door de aard van het muurmateriaal die leidt tot beschadiging van de producten en/of hun inhoud.
 • Schade veroorzaakt tijdens het transport als het de verantwoordelijkheid van de klant is (behalve bij levering door ELECTRO & CUISINE).
 • Normale slijtage.
 • Schade veroorzaakt door derden en waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 • Schade veroorzaakt door externe oorzaken, brand, diefstal, vallen of impact van een voorwerp, verkleuring door licht, vochtigheid, brandwonden, directe of indirecte effecten van hitte of andere abnormale omgevingsomstandigheden.
 • Schade veroorzaakt door opzettelijke of bedrieglijke acties van derden.
 • Schade veroorzaakt door krassen, snijwonden.
 • Indirecte of onvoorziene schade.
 • Schade veroorzaakt door parasieten.
 • Elektrische lampen.
 • Professioneel gebruik en elk ander niet-huishoudelijk gebruik.

Andere Garantie-opties

Fabrikantengarantie

Voor PRODUCTEN met een specifieke garantie aangeboden door de fabrikant, moet de KLANT rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant, zonder tussenkomst van Artemis decor BVBA, die geen contractuele garantie biedt met betrekking tot deze PRODUCTEN. Artemis decor BVBA weigert op grond hiervan elk PRODUCT terug te nemen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van de fabrikant met betrekking tot deze garantie.

Onderdelengarantie

Sommige producten kunnen profiteren van een garantie voor beschikbaarheid van reserveonderdelen. ELECTRO & CUISINE geeft op de productbeschrijving aan gedurende welke periode of tot welke datum de essentiële reserveonderdelen voor het gebruik van het product op de markt beschikbaar zijn. De betrokken onderdelen en de duur van deze garantie kunnen variëren afhankelijk van de fabrikanten, die vrijelijk de omvang en duur van deze garantie bepalen.

Wettelijke Garanties

ELECTRO & CUISINE past in elk geval de bepalingen toe van de wettelijke garantie voor conformiteit van het product met het contract zoals bepaald in artikel L217-4 en volgende van het consumentenrecht. De klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen. De website reageert ook binnen dezelfde termijnen op gebreken in overeenstemming die voortvloeien uit de verpakking, montage-instructies, of installatie wanneer deze onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd, of wanneer de onjuiste installatie, uitgevoerd door de klant zoals overeengekomen in het contract, te wijten is aan tekortkomingen of fouten in de verstrekte installatie-instructies door de website.

De klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel L217-12 van het consumentenrecht of anders, tot een prijsverlaging of ontbinding van het contract zoals bepaald in artikel 217-14 van het consumentenrecht. De klant is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van een gebrek in overeenstemming met het product gedurende de wettelijke garantieperiode, behalve voor tweedehandsproducten waarvoor de termijn 12 maanden is. Elk product dat wordt gerepareerd onder de wettelijke garantie voor conformiteit wordt met 6 maanden verlengd.

De klant kan er ook voor kiezen om de garantie tegen verborgen gebreken in te roepen zoals bepaald in artikel 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek. In dat geval kan de klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een prijsverlaging overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek. De wettelijke garantie voor conformiteit staat los van de eventueel door ELECTRO & CUISINE en/of de fabrikant verleende commerciële garantie.

Artikel L.217-4 van het consumentenrecht: "Het product is in overeenstemming met het contract indien het met name voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het komt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name wat betreft de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enige andere kenmerk dat is voorzien in het contract;
 2. Het is geschikt voor elk speciaal gebruik dat door de consument wordt gezocht, dat aan de verkoper is medegedeeld uiterlijk op het moment van het sluiten van het contract en dat deze heeft aanvaard;
 3. Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies die conform het contract moeten worden verstrekt;
 4. Het wordt bijgewerkt volgens het contract."

Artikel L.217-5 van het consumentenrecht: I. Naast de criteria voor conformiteit met het contract is het product in overeenstemming indien het voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het is geschikt voor het normale gebruik dat van een product van dezelfde soort mag worden verwacht, rekening houdend, indien van toepassing, met enige bepaling van het recht van de Europese Unie en nationaal recht, evenals alle technische normen of, bij gebrek aan dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;
 2. Indien van toepassing, heeft het de eigenschappen die de verkoper heeft gepresenteerd aan de consument in de vorm van een monster of model vóór het sluiten van het contract;
 3. Indien van toepassing, worden de digitale elementen die het bevat, geleverd volgens de meest recente versie die beschikbaar is op het moment van het sluiten van het contract, tenzij de partijen anders overeenkomen;
 4. Indien van toepassing, wordt het geleverd met alle accessoires, inclusief de verpakking, en de installatie-instructies die de consument redelijkerwijs mag verwachten;
 5. Indien van toepassing, wordt het geleverd met de updates die de consument redelijkerwijs mag verwachten, conform de bepalingen van artikel L. 217-19;
 6. Het komt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, inclusief duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument redelijkerwijs mag verwachten voor producten van dezelfde soort, gezien de aard van het product en de openbare verklaringen gedaan door de verkoper, elke persoon stroomopwaarts in de transactieketen, of door een persoon die namens hen optreedt, inclusief reclame of etikettering.

II. Niettemin is de verkoper niet gebonden door alle openbare verklaringen zoals vermeld in het voorgaande lid als hij kan aantonen:

 1. Dat hij er niet van op de hoogte was en redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn;
 2. Dat op het moment van het sluiten van het contract de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder voorwaarden vergelijkbaar met de oorspronkelijke verklaringen; of
 3. Dat de openbare verklaringen geen invloed kunnen hebben gehad op de aankoopbeslissing.

III. De consument kan de conformiteit niet betwisten door een tekortkoming in te roepen met betrekking tot één of meer bijzondere kenmerken van het product, waarvan hij specifiek op de hoogte is gesteld dat ze afwijken van de conformiteitscriteria zoals uiteengezet in dit artikel, waarvoor hij uitdrukkelijk en afzonderlijk toestemming heeft gegeven bij het sluiten van het contract.

Artikel L.217-7 van het consumentenrecht: Gebreken in overeenstemming die zich voordoen binnen een termijn van vierentwintig maanden na de levering van het product, inclusief het product met digitale elementen, worden, behoudens tegenbewijs, verondersteld te hebben bestaan op het moment van levering, tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het product of het ingeroepen gebrek. Voor tweedehands producten is deze termijn vastgesteld op twaalf maanden.

Artikel L.217-8 van het consumentenrecht: In geval van gebrek aan conformiteit heeft de consument recht op het in overeenstemming brengen van het product door reparatie of vervanging, of bij gebrek daaraan, op prijsverlaging of ontbinding van het contract, onder de voorwaarden uiteengezet in deze paragraaf. De consument heeft ook het recht om de betaling van het volledige bedrag of een deel ervan op te schorten, of de uitvoering van het contractuele voordeel op te schorten totdat de verkoper heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit dit hoofdstuk, onder de voorwaarden van de artikelen 1219 en 1220 van het burgerlijk wetboek. De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan het recht van de consument om de actie uit te oefenen die voortvloeit uit verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek, of enige andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die hem wordt toegekend door de wet.

Contact en Klachten

Voor eventuele vragen over onze garantiediensten of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: sav@electro-cuisine.be. We zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden en uw problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Wijzigingen en Updates in de Voorwaarden

ELECTRO & CUISINE behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen en deze garantievoorwaarden bij te werken. De aangebrachte wijzigingen worden weergegeven op onze website en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze garantievoorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Deze garantievoorwaarden worden beheerst door de wetten van België. In geval van geschillen zullen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn. We zullen echter altijd proberen elk geschil in der minne te schikken voordat juridische stappen worden ondernomen.

Einde van de Garantie

De garantie vervalt bij het verstrijken van de garantieperiode vermeld in de productbeschrijving van elk artikel. Na het verstrijken van de garantieperiode kunnen reparaties, vervangingen of andere interventies niet langer kosteloos worden uitgevoerd. De kosten voor arbeid, onderdelen en transport komen voor rekening van de klant.

We danken u voor het kiezen van ELECTRO & CUISINE voor uw meubel- en keukenapparatuurbehoeften. Ons team staat altijd tot uw dienst voor vragen of hulp.