Juridische kennisgeving

PRIVACYBELEID
Bijgewerkt op 1 januari 2020

1. Partijen en doel

Artemis Decor BVBA (hierna " ELECTRO & CUISINE " of de " Verwerkingsverantwoordelijke ")
Théodore Verhaegenstraat 128A, 1060 Sint-Gillis BCE / BTW: BE 0702.920.594 Mail: info@electro-cuisine.be Telefoon: +32 (0) 2 736 05 89


Bevoegde toezichthoudende autoriteit: FSMA


ELECTRO & CUISINE stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: www.electro-cuisine.be (hierna de "Site" ) transparant te informeren over hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door ELECTRO & CUISINE.

De term " Gebruiker " verwijst naar elke gebruiker, hetzij een natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt ELECTRO & CUISINE alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. ELECTRO & CUISINE verbindt zich er daartoe toe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet ") en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de " Regels " ) .

ELECTRO & CUISINE is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van gebruikers op hun verzoek en voor hun rekening verwerkt (hierna de " Onderaannemer "). ELECTRO & CUISINE verbindt er zich toe om desgevallend een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door Gebruikers kan resulteren in de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door ELECTRO & CUISINE, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van ELECTRO & CUISINE, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Regelgeving.

Persoonsgegevens worden door ELECTRO & CUISINE verwerkt, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, via:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en applicaties, kunnen wij persoonsgegevens over u verkrijgen. In het bijzonder in de volgende gevallen:
u bezoekt onze website (zie ook ons “cookiebeleid”); u zich registreert op onze website, op een social media platform of in een verkooppunt, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u een product koopt uit het ELECTRO & KITCHEN assortiment, wanneer u een aanvraag indient voor een vervangend onderdeel of reparatie of waar u contact opneemt met onze klantenservice; u zich inschrijft voor onze prijsvragen of onze promotionele acties. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verkrijgen: uw klantgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, gebruikersnaam, wachtwoord voor uw ELECTRO & CUISINE-account, [bezorg]adres, e-mail, telefoonnummer, facturatiegegevens, geschiedenis van uw aankopen, gebruikte betaalmiddelen, geschiedenis van uw contacten met de klantenservice); andere persoonsgegevens, zoals uw gebruikersnaam op een social media, uw geboortedatum of de gegevens die u ons meedeelt wanneer u zich inschrijft voor een prijsvraag of een promotionele actie.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens meegedeeld aan de Gebruiker en zijn deze als volgt:

Algemene doeleinden
ELECTRO & CUISINE gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden: Om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens over u om u de dienst te kunnen verlenen die u heeft opgevraagd (bijvoorbeeld uw afleveradres in het kader van een levering, uw facturatiegegevens om u correct te kunnen factureren of de profielgegevens van uw ELECTRO & CUISINE-account met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze website). Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen In bepaalde gevallen verplicht de wet ons om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen en te bewaren. Zo zijn wij onder bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht om een factuur uit te reiken en te bewaren (bijvoorbeeld in het geval van verkoop op afstand). Daarom zullen we u vragen om uw factuurgegevens aan ons door te geven. Verder is het in bepaalde zeldzame gevallen mogelijk dat ELECTRO & CUISINE gedwongen wordt om uw persoonsgegevens vrij te geven naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving. ELECTRO & CUISINE zal altijd proberen u hiervan op de hoogte te stellen, tenzij dit op grond van wettelijke verplichtingen niet mogelijk is.
Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden Wij voeren verschillende controles uit in het kader van het opsporen en bestrijden van fraude en inbreuken. Op deze manier kunnen we bepalen of een betaling is geaccepteerd voordat we een product aan de klant leveren. Daarnaast zijn onze kantoren en verkooppunten uitgerust met een camerabewakingssysteem om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. De aanwezigheid van een camerabewakingssysteem wordt steeds aangegeven bij de ingang van onze kantoren of verkooppunten. Om onze dienstverlening en processen te verbeteren Wij evalueren onze dienstverlening en processen op basis van uw contacten met onze medewerkers. Om deze dienstverlening en processen te verbeteren voeren wij ook trendanalyses uit op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde data. Direct marketing en prospectie Indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, hebben wij het recht om uw gegevens te gebruiken voor prospectiedoeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde, zonder opgave van redenen en kosteloos intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de daarvoor bestemde afmeldlink onderaan elke promotionele e-mail of door contact op te nemen met ELECTRO & CUISINE per e-mail op info @electro-cuisine.be of per post (Ter attentie van ELECTRO & CUISINE – Data Protection Officer, Ninoofsesteenweg 515, 1701 Itterbeek).

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk zullen worden verwerkt

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat ELECTRO & CUISINE, bij het bezoeken en gebruiken van de Site, de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

- Uw bestellingen beheren en u de door u gevraagde diensten leveren, zoals thuisbezorging van uw bestelling, klaarmaken van uw bestelling en afhalen in een afhaalpunt, enz. - Om u informatie te sturen: Om een bestelling te volgen of als onderdeel van
de opvolging van een contract door middel van informatieve berichten (orderbevestiging, informatie over het tijdstip van levering, informatie over het verstrijken van uw contract, enz.). Om uw mening te verzamelen over onze diensten en over de producten die u hebt gekocht. Om u te adviseren en u producten aan te bieden met betrekking tot uw aankopen. Om u producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Om u informatie toe te sturen naar aanleiding van een bezoek aan onze website. Om u op de hoogte te houden van nieuws en om u te voorzien van interessante productinformatie. Aan het bankpartnerbedrijf wanneer u een lening op afbetaling aanvraagt.
In het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen en zoals hierboven uitgelegd, moeten wij uw gegevens doorgeven aan de Centrale voor Kredietverlening Particulieren.

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid in hypertekstlink voorstelt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met ELECTRO & CUISINE aan te gaan. Elk contract tussen ELECTRO & CUISINE en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die hij op de Site of naar aanleiding van de door ELECTRO & KITCHEN aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de methoden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, voor de aangegeven doeleinden boven.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

6. Duur van het bewaren van persoonlijke gegevens van Gebruikers

In overeenstemming met artikel 13 §2 van de Verordening en van de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt mogelijk te maken.

Deze looptijd is in alle gevallen korter dan: 6 maanden

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van ELECTRO & CUISINE die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden, en die samenwerken met ELECTRO & CUISINE in het kader van de marketing van producten of het leveren van Diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van ELECTRO & CUISINE en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. ELECTRO & CUISINE zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden meegedeeld voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@electro-cuisine.be, of een brief per post gericht met een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: Rue Théodore Verhaegen 128A, 1060 Sint-Gillis

Naar. Toestemming voor toegang

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert ELECTRO & CUISINE het recht op toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, evenals de volgende informatie:

·         de doeleinden van de verwerking;

·         de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

·         de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;

·         waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om deze termijn te bepalen;

·         het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de achterliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

B. Recht op rectificatie

ELECTRO & CUISINE garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

In overeenstemming met artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of niet ter zake doende gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige aanpassingen uit vanaf zijn (gebruikers)account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval de aanvraag kan worden gedaan aan ELECTRO & CUISINE.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening brengt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

tegen Recht op verwijdering

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van elke kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

·         de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

·         om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin wordt voorzien door het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de controller;

·         het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

D. Recht op beperking van verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen opgesomd in artikel 19 van het Reglement.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op dataportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van ELECTRO & CUISINE persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere controller zonder dat ELECTRO & CUISINE dit belemmert in de gevallen waarin het Reglement voorziet.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op dataportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

F. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door ELECTRO & CUISINE. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal ELECTRO & CUISINE geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

G. Recht van klacht

De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door ELECTRO & CUISINE bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Verdere informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. + 32 2 274 48 00 Telefax. + 32 2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9.Cookies

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan in dit artikel.

Naar. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdens het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden waarmee ELECTRO & CUISINE samenwerkt.

Sommige cookies die door ELECTRO & CUISINE worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

B. Type cookies en nagestreefde doeleinden

ELECTRO & CUISINE gebruikt verschillende soorten cookies op de Site:

·         Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

·         Cookies voor statistische en publieksmeting: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van gebruikers te verbeteren, door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen waarschijnlijk interesseren. Ze stellen ELECTRO & CUISINE ook in staat om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.

·         Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);

·         Tracking cookies: ELECTRO & CUISINE gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken op te stellen. Met deze statistieken kan ELECTRO & CUISINE de Website verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

tegen Bewaartermijn cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn als volgt:

Google _ga 2 jaar (sinds laatste bezoek)
Facebook en 90 dagen

D. Cookiebeheer

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen om deze te accepteren of te weigeren.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een browser:

·         Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

·         Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

·         Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

·         Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-disable-cookies-preferences

·         Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Als de Gebruiker het gebruik van Google Analytics-cookies weigert, wordt hij verzocht zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met ELECTRO & CUISINE. De inhoud van deze sites en hun conformiteit met wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ELECTRO & CUISINE.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website bekend te maken. ELECTRO & CUISINE raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen sterk aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

ELECTRO & CUISINE is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Data Controller gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

ELECTRO & CUISINE behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden weergegeven of per e-mail worden verzonden met het oog op verzet.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ELECTRO & CUISINE.

14.Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: info@electro-cuisine.be