Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP

Artemis Decor BVBA, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Théodore verhaegen 128 1060 te Brussel. ARTEMIS DECOR BVBA ") publiceert en exploiteert de website die toegankelijk is op het URL-adres www.electro-cuisine.be (hierna de "SITE"). Als zodanig is het uw contractuele partner voor elke bestelling die op de SITE wordt geplaatst. De merknaam is ELECTRO & CUISINE.

Elke bestelling die op de SITE wordt geplaatst, wordt beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden (AV).

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA en anderzijds de KLANT, niet-professionele koper van consumptiegoederen bestemd voor persoonlijk gebruik.

In deze algemene verkoopsvoorwaarden worden de KLANT en de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA samen de PARTIJEN genoemd.

 

BELANGRIJK

Elke bestelling geplaatst op de SITE impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van deze algemene verkoopvoorwaarden (AV).

Bijgewerkt op 01 / 04 / 2023

Art.1 | Definitie

 

De onderstaande termen hebben in deze algemene verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

- « BEVELEN ": verwijst naar de handeling waarbij de KLANT zich ertoe verbindt de prijs te betalen die overeenkomt met de aankoop en levering van een PRODUCT of DIENST op de www.electro-cuisine.be SITE of telefonisch

- « REKENING ": verwijst naar de interface waarin alle door de KLANT verstrekte gegevens zijn gegroepeerd. Deze gegevens omvatten informatie met betrekking tot de KLANT, zoals zijn e-mailadres, de status van zijn transacties, de PRODUCTEN die via de SITE zijn gekocht, zijn lookbook, zijn prestaties. Er wordt gespecificeerd dat een ACCOUNT niet kan worden overgedragen aan een derde partij.

- « LEVERING ": verwijst naar de eerste presentatie van de door de KLANT bestelde PRODUCTEN op het leveringsadres dat tijdens de BESTELLING is opgegeven;

- « PRODUCEREN ": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE, hetzij in Kit, geassembleerd of op maat gemaakt;

- « DIENSTEN ": verwijst naar alle in artikel 7 omschreven diensten;

Art.2 | Voorwerp van de overeenkomst

 

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de contractuele bepalingen vast te stellen met betrekking tot de respectieve rechten en plichten van de KLANT en het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA in het kader van bestellingen die op de SITE worden geplaatst.

Deze algemene verkoopvoorwaarden, de aanduidingen van de BESTELLING, wanneer deze BESTELLING wordt aanvaard door de vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA, alsook de factuur met betrekking tot deze BESTELLING vormen de enige contractuele documenten die de vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA en de KLANT binden.

Art.3 | Wijziging van de AV

 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele duur van het online zetten van de PRODUCTEN.

Het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA kan ze op elk moment wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking onmiddellijk nadat ze op de SITE zijn geplaatst.

Enkel de algemene verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op de dag van de BESTELLING zijn hierop van toepassing. Ze worden onder de aandacht van de KLANT gebracht en door hem aanvaard tijdens de BESTELLING.

Art.4 | Aard van de AV

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden verlenen de KLANT op geen enkele wijze de hoedanigheid van werknemer, agent, agent of vertegenwoordiger van de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA.

De PARTIJEN verklaren verder dat deze algemene verkoopvoorwaarden op geen enkele wijze kunnen worden beschouwd als een oprichtingsdaad van een rechtspersoon of een rechtspersoon, en dat elke vorm van "affectio societatis" formeel is uitgesloten van hun relaties.

Art.5 | Klantaccount

 

Art.5.1 | Een account aanmaken

Bij het plaatsen van zijn eerste BESTELLING en het openen van een ACCOUNT verbindt de KLANT zich ertoe om ARTEMIS décor bvba te voorzien van juiste en volledige gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) die om geen enkele reden inbreuk maken op de rechten van derden, wat ze ook zijn.

De klant heeft het recht om zich in te schrijven op de lijst van verzet tegen telefonische prospectie.

Het aanmaken van een ACCOUNT vereist het opgeven van een geldig e-mailadres.

De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij plaatst of toegankelijk maakt.

Elke KLANT kan slechts één ACCOUNT openen. ARTEMIS DECOR BVBA behoudt zich het recht voor om alle meervoudige inschrijvingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

De KLANT kan zich gratis uitschrijven van de SITE door het overeenkomstige tabblad in zijn ACCOUNT te selecteren.

De KLANT verbindt zich er ook toe om de bovengenoemde informatie bij te werken en eventuele fouten die daarop van invloed zijn te corrigeren.

In het geval dat de KLANT valse, onnauwkeurige, verouderde, onvolledige, misleidende of misleidende informatie verstrekt, kan ARTEMIS DECOR bvba de ACCOUNT van de KLANT onmiddellijk opschorten of beëindigen en de toegang weigeren, tijdelijk of permanent, tot het geheel of een deel van de WEBSITE.

Art.5.2 | Gebruikersnamen en wachtwoorden

De KLANT is verplicht om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen die voor hem persoonlijk zijn.

Deze keuze van identificatiecode moet worden gemaakt in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder die met betrekking tot identiteitsdiefstal (artikel 434-23 van het Wetboek van Strafrecht) of inbreuk op handelsmerken of auteursrechten (artikelen L.335-2 en volgende of L.713-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom). DE VENNOOTSCHAP Artemis Decor BVBA verbindt zich ertoe dit wachtwoord niet mee te delen.

Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord te waarborgen. Elke verbinding met het ACCOUNT van een KLANT vanuit de gebruikersnaam en het wachtwoord gekozen door deze laatste wordt verondersteld te zijn gemaakt door de KLANT zelf.

Art.6 | In de handel gebrachte producten

 

Art.6.1 | Algemeen

De essentiële kenmerken (kwalitatief en kwantitatief) van de PRODUCTEN worden op de SITE zo nauwkeurig mogelijk beschreven, indien nodig volgens de aanwijzingen die worden meegedeeld door de fabrikanten en leveranciers van het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA.

Als zodanig wordt gespecificeerd dat als een PRODUCT moet worden geassembleerd, de KLANT verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze montage, tenzij hij besluit te kiezen voor de SERVICE "Meubelmontage" zoals beschreven in artikel 7.2.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de SITE binnen de grenzen van de beschikbare voorraden of de voorwaarden die op de SITE zijn gespecificeerd.

Bij gebrek aan beschikbaarheid van het PRODUCT, verbindt de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zich ertoe de KLANT zo snel mogelijk op de hoogte te brengen met elk passend middel.

In een dergelijke situatie heeft de KLANT de keuze tussen:

- (i) of zijn bestelling te annuleren. Hij krijgt dan de betaling van de bedragen die hij al zou hebben betaald uiterlijk 14 (veertien) dagen na de annulering van de bestelling terugbetaald.

- (ii) of wachten op de nieuwe leveringstermijn die door de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zal worden aangegeven wanneer het PRODUCT waarschijnlijk snel beschikbaar zal zijn.

Als zodanig wordt gespecificeerd dat sommige PRODUCTEN niet beschikbaar zijn voor BESTELLING op de SITE. Deze onbeschikbaarheid wordt aangegeven door de vermelding: "Product alleen verkrijgbaar in de winkel".

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's van de PRODUCTEN die op de SITE verschijnen trouw zijn aan de originele producten. Er kunnen echter variaties optreden, in het bijzonder als gevolg van de technische beperkingen van de kleurweergave op de computerapparatuur van de KLANTEN, zodat het bedrijf Artemis Decor BVBA niet verantwoordelijk is voor variaties die niet het gevolg zijn van zijn feit, of niet-substantiële variaties.

Als zodanig wordt de KLANT erop gewezen dat de afbeeldingen van PRODUCTEN die het resultaat zijn van het gebruik van stijl- en 3D-configurators die gratis beschikbaar worden gesteld aan KLANTEN en gebruikers van de SITE geen contractuele waarde hebben; variaties die kunnen optreden tussen deze resultaten en afbeeldingen en het werkelijke PRODUCT.

Art.6.2 | Product op maat

De KLANT kan ook PRODUCTEN bestellen die het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA op maat vervaardigt. Hiervoor moet hij de gewenste afmetingen van het PRODUCT aangeven, evenals alle afmetingen van de ruimte waar hij het wil installeren.

Als zodanig kan het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout in de ribben die door de KLANT worden verstrekt voor de vervaardiging van zijn PRODUCT en de integratie ervan in de door deze laatste gekozen ruimte.

Na het verkrijgen van alle afmetingen, afmetingen, ribben van de KLANT, geeft het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA een offerte uit van het project dat het geheel concretiseert, hetzij het PRODUCT met de gekozen afmetingen als de ruimte waar het moet integreren.

De KLANT dient dan de gedateerde projectraming, ondertekend met de vermelding "goed voor akkoord", terug te sturen. De KLANT heeft 10 dagen na ontvangst om de offerte terug te sturen. Anders wordt de ORDER nietig verklaard.

De KLANT erkent ook dat de aldus op maat gecreëerde PRODUCTEN op zijn verzoek en volgens zijn specificaties zijn en daarom een gepersonaliseerd PRODUCT vormen dat de facto de uitoefening van enig herroepingsrecht overeenkomstig artikel L. 121.20.2 van de Consumentenwet uitsluit.

Art.6.3 | Product verkocht in de voorraadruimte in de winkel

Producten die worden verkocht in opslaggebieden in de winkel worden verkocht zoals ze zijn en kunnen niet worden geruild of terugbetaald.

Art.7 | Diensten

 

Artikelnr.7.1 | Montage van het meubilair

Op verzoek van de KLANT tijdens zijn BESTELLING en na zijn bevestiging van de configuratie van de gewenste montage van de PRODUCTEN door de KLANT, verbindt het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA zich ertoe om de genoemde PRODUCTEN die door de KLANT zijn gekocht vóór de LEVERING te monteren.

De KLANT erkent dat de aldus geassembleerde PRODUCTEN op zijn verzoek en volgens zijn specificaties zijn en daarom een gepersonaliseerd PRODUCT vormen, met uitsluiting van de facto de uitoefening van enig herroepingsrecht overeenkomstig artikel L. 121.20.2 van de Consumentenwet.

Deze SERVICE omvat de montage van de doos door lijm, de montage van deuren, laden en accessoires (handgrepen en voeten niet gemonteerd, deuraanpassingen en accessoires niet gemaakt).

Deze montageservice is niet voor alle artikelen beschikbaar (niet-uitputtend voorbeeld: keukenkolommeubels 195 en 217).

Voor dit voordeel is extra tijd nodig.

Montagekosten zijn van toepassing bovenop de totale prijs van de PRODUCTEN die door de KLANT voor montage zijn geselecteerd.

Ons team staat tot uw beschikking op het info@electro-cuisine.be om u meer precieze informatie over deze SERVICE te geven.

Art.7.2 | Installatie en installatie van producten

De KLANT kan ook de installatie bestellen van de producten die hij bij Artemis Decor BVBA heeft gekocht, ongeacht of het om op maat gemaakte producten of standaardproducten gaat.

Deze dienst is nog niet in het hele land beschikbaar, het is aan de KLANT om op de site te controleren of deze dienst beschikbaar is in zijn regio.

Deze SERVICE omvat voor het keukenuniversum de volgende diensten:

- Het bevestigen en aanpassen van meubels, deuren, laden en accessoires (schroeven / pluggen meegeleverd) - Installatie van afwerkingen (plinten, hoofdbanden, wangen en handgrepen,...)

- Installatie en afstelling, kantbeplating, inbouwsnijden en installatie van een strakke verbinding op de kruising van de muur en werkbladen (behandelingen van onbewerkte werkbladen niet inbegrepen)- Installatie van de spoelbak en mixermixer inbouw, waterdichte siliconenbevestiging, aansluiting op bestaande installatie, zonder wijziging of toevoeging van leidingen)

- Installatie en aansluiting van de oven en magnetron,
- Aansluiting, bewatering van de wasmachine, vaatwasser (installatie van de afwerkingsdeur indien van toepassing)
- Inbedding, bevestiging en aansluiting van de kookplaat (voor gas kan alleen een professioneel geautoriseerd gas Frankrijk de bestaande leidingen en aansluitingen wijzigen.
- Installatie en aansluiting van de afzuigkap in recyclingmodus of externe evacuatie op bestaand
gat- Inbouw en aansluiting van de koelkast en vriezer
- Installatie en aansluiting van verlichting onder hoog meubilair

Deze SERVICE omvat voor het badkameruniversum de volgende diensten:

- Het bevestigen en afstellen van uw meubels, deuren, lades, accessoires en spiegels (schroeven/deuvels aanwezig).
- Installatie en afstelling van uw spiegeldeuren.
- Installatie spiegel en aansluiting indien spiegel verlicht (op bestaande aansluiting) en voldoende stroomsterkte (aansluiting op bestaande voeding minder dan 20 cm).
- Installatie en aansluiting van de verlichting boven de spiegel en hoog meubilair op bestaand stopcontact en voldoende stroomsterkte (aansluiting op bestaande voeding binnen 20 cm – eventuele afwerkingen niet inbegrepen).
- Installatie van afwerkingen (wangen, handvatten, voeten ...).
- Installatie van uw wastafel en mengkraan (inbouwsnede, siliconendichte bevestiging, aansluiting op bestaande installatie zonder wijziging of toevoeging van leidingen).
- Installatie van werkbladen: aanpassing, randplashing, afstelling en snijden van inbouwmontage en installatie van een strakke afdichting op de kruising van de wand- en toiletbladen (behandeling van onbewerkte werkbladen niet inbegrepen).
- Installatie van credenzas: afstelling, randplaatsing, snijden voor inbouwstopcontacten en/of schakelaars.
- Aansluiting, bewatering van de wasmachine (installatie van de afwerkdeur en de plint indien van toepassing).
- Het bevestigen en aansluiten van uw douchekolom op de bestaande installatie (zonder wijziging of toevoeging van leidingen) en het eventueel opvullen van de gaten die de oude apparatuur heeft achtergelaten met behulp van siliconen (als de hartafstand of breedte van de nieuwe kolom deze niet verbergt).
- Installatie van uw douchewand of deur op een bestaande lade (zonder wijziging of transformatie van de omgeving).
- Installatie en aansluiting van de te installeren tray op bestaande installatie, zonder wijziging of transformatie van de omgeving (zonder wijziging van vloer, wandbekleding, zonder verhoging of inbedding).
- Montage, installatie en aansluiting van uw te installeren toiletpakket (met afdichting op de grond) of hangend toiletpakket zonder bekleding/bekisting (steunframe en kom) (zonder wijziging of transformatie van de omgeving). Het gehele stroomsysteem bevindt zich op minder dan een meter afstand en is in goede staat en compliant (geen asbest of lood).
- Installatie en aansluiting van het bad, het schort (exclusief betegelde schort) en de kranen (wandkraan, te voet of op kolommen en douchepakket): installatie van het bad, afdichting van de voeten, installatie van het ledigingssysteem en aansluiting op bestaande installatie (zonder wijziging of transformatie van de omgeving) en bevestiging van het dek.
- Controle van de goede technische werking van het meubilair en de werking van de elektrische apparaten en sanitaire apparatuur (wastafel, toilet, douche, bad en kranen) aan het einde van de site door de installatieleverancier.

Het bestand bevat de details van het project, de voorwaarden voor de toepassing van het tarief, de algemene installatievoorwaarden en de details van de bestelde artikelen, de details van de bestelde artikelen die zijn geassembleerd of geïnstalleerd, de kenmerken die door de KLANT zijn opgegeven, de locatie en locatie van de specifieke kenmerken die door de KLANT van de kamer zijn aangegeven, de locatie van het meubilair en het werkblad en voor de badkamer het blad "Veiligheidsnormen"

Ons team staat tot uw beschikking op het info@electro-cuisine.be om u meer precieze informatie over deze SERVICE te geven.

Art.7.3.1. | Modaliteiten van de installatie

De installatie van producten aangekocht op de www.electro-cuisine.be site, of in de ELECTRO & CUISINE winkel(s), via de 3D CUISINE en 3D BAINS ontwerptool, wordt uitgevoerd door het netwerk van partnerdienstverleners D'ARTEMIS DECOR BVBA aan wie zij de realisatie van de werken uitbesteedt. De Klant erkent dat hij akkoord gaat met de partnerdienstverlener van ARTEMIS DECOR BVBA, een onderaannemer gemandateerd door ARTEMIS DECOR BVBA De tussenkomsten van ambachtslieden die geen onderaannemers zijn van ARTEMIS DECOR BVBA, zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten van deze voorwaarden. De algemene installatievoorwaarden en de prijsvoorwaarden worden geacht door de klant te zijn aanvaard tijdens de validatie van de bestelling.

7.3.2. Voorafgaand bezoek

De installatie en installatie van de producten kan niet worden uitgevoerd zonder een voorafgaand bezoek aan de klant thuis. Voor elke installatie en installatie van producten bij de klant. ARTEMIS DECOR BVBA zal een huisbezoek organiseren bij de partneraanbieder om ervoor te zorgen dat de door de klant meegedeelde technische elementen correct zijn en dat er geen bijzondere moeilijkheden zijn bij de uitvoering van de dienst. Tijdens dit bezoek zal de klant de dienstverlener op de hoogte brengen van elk probleem of gebrek waarvan hij op de hoogte is vóór de aanvang van de werken. De offerte kan dus worden aangepast aan de resultaten van dit voorbezoek. Indien er discrepanties zijn tussen de offerte of de bestelling en indien deze meerwerk vereist, zal ARTEMIS DECOR BVBA de klant hiervan op de hoogte brengen die dan zal moeten instemmen met de nieuwe offerte die na dit voorbezoek wordt opgesteld.

7.3.3 Meerwerk

De uitgevoerde werkzaamheden worden op de raming bepaald. Er worden geen aanvullende diensten uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Evenzo erkent de Klant op de hoogte te zijn gebracht dat hij als enige verantwoordelijk is voor de werken die hij door de installateur heeft laten uitvoeren aan producten die niet door Artemis Decor BVBA zijn geleverd en dat in geen geval de verantwoordelijkheid van ARTEMIS DECOR BVBA of de installateur in dit verband kan worden ingeroepen.

7.3.4. Uitvoering van de werkzaamheden

De klant moet aanwezig zijn op de aanvangsdatum van de werken en moet vrije toegang verlenen aan de dienstverlener en zijn personeel gedurende de hele duur van de werf, evenals aan het personeel van ARTEMIS DECOR BVBA. Bij gebreke hiervan wordt de persoon die thuis aanwezig is op de dag van de start van de site geacht een mandaat van de klant te hebben ontvangen om zich te verbinden aan ARTEMIS DECOR BVBA De klant zal doen wat nodig is om de uitvoering van de werkzaamheden van de partnerdienstverlener te vergemakkelijken en zal in het bijzonder toegang geven tot een ruimte die vrij is van alle meubels en apparatuur. ARTEMIS DECOR BVBA zal zich inspannen om de werken binnen de aan de klant meegedeelde termijnen te laten uitvoeren en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze worden uitgevoerd.

Termijnen of uitvoering van de werken kunnen echter onderhevig zijn aan gevaren die buiten de controle van Artemis Decor BVBA liggen.

7.3.5. Oplevering van werken

Op het einde van het project zal een verslag van aanvaarding van het werk worden opgesteld dat de klant moet dateren en ondertekenen en waarvan een kopie door de partnerdienstverlener aan ARTEMIS DECOR BVBA zal worden overhandigd. De klant kan, indien nodig, reserveringen maken in geval van geconstateerde gebreken. Ze moeten gedetailleerd zijn en moeten worden vermeld op het opleveringsrapport, bij gebreke waarvan de site wordt geacht te zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de art. Indien er reservaties zijn gemaakt, en ARTEMIS DECOR BVBA heeft ingegrepen, dient tussen de klant en de dienstverlener een opheffing van de reserveringen te worden ondertekend.

7.3.6. Garanties

La date de signature du procès-verbal sans réserves ou la signature de la levée des réserves seront le point de départ des mises en œuvre des assurances et des garanties suivantes :

De garantie van perfecte voltooiing: Het vereist dat de partnerdienstverlener alle bewezen gebreken herstelt die door de klant zijn gemeld, hetzij in het acceptatierapport, hetzij door schriftelijke kennisgeving voor storingen of defecten die zijn geconstateerd in het jaar na ontvangst van het werk. . De tweejaarlijkse garantie: De tweejaarlijkse garantie vereist dat de aannemer gedurende een minimumperiode van 2 jaar na ontvangst van het werk elk apparaat repareert of vervangt dat niet naar behoren werkt en dat losstaat van het werk en niet wordt gedekt door de garantie van tien jaar. De garantie van tien jaar: De garantie van tien jaar dekt voor een periode van 10 jaar vanaf de ontvangst van het werk of het opheffen van voorbehouden, materiële schade of slecht vakmanschap die de stevigheid van het werk of de stevigheid van de kapitaalgoederen in gevaar brengt wanneer ze een onafscheidelijk lichaam vormen met het werk. Afgezien van de gevallen die door wettelijke garanties worden gedekt, garandeert ARTEMIS DECOR BVBA de goede werking van haar meubilair, de bewaring van assemblages en hun weerstand tegen belastingen bij normaal gebruik.

7.3.7 Keuken- of badkamerproject

De installatie- en installatiekosten variëren afhankelijk van het project van de KLANT, ze zullen het onderwerp zijn van een gedetailleerde offerte die beschikbaar zal zijn op de klantaccount in de sectie "Mijn keukenproject" of "Mijn badkamerproject", de offerte is geldig voor een maand vanaf de datum van uitgifte. Vóór de validatie van zijn bestelling heeft de klant de mogelijkheid om zijn offerte te wijzigen door producten in zijn winkelmandje toe te voegen of door ze te verwijderen. Het bestand "Mijn keukenproject" of "Mijn badkamerproject" bevat de details van het project, de voorwaarden voor de toepassing van het tarief, de details van de bestelde artikelen, de details van de gemonteerde of geïnstalleerde artikelen, de kenmerken die door de KLANT zijn opgegeven, de locatie en locatie van de specifieke kenmerken die door de KLANT van de kamer zijn aangegeven, de locatie van het meubilair en het werkblad.

7.3.8. Prijzen

Prijzen zijn inclusief BTW* tegen de tarieven die van toepassing zijn op de dag van de bestelling en zijn afhankelijk van het project van de klant. Ze worden opgesteld op basis van gedetailleerde offertes, geldig voor een maand en toegankelijk op het klantenaccount in de sectie "mijn keukenproject". De klant heeft de mogelijkheid om zijn offerte te wijzigen door producten in zijn winkelmandje toe te voegen of door ze te verwijderen tot de definitieve validatie van zijn bestelling. Om de haalbaarheid van het project te garanderen, moet de bestelling worden gevalideerd door de verkopende ontwerper. Alleen de validatie van de bestelling door de verkopende ontwerper is authentiek. De klant kan echter vóór de validatie van zijn bestelling alle prijzen kennen met betrekking tot de producten, installatie- en leveringsdiensten.

*Om te profiteren van btw van 6% op de installatieservice volgens de voorschriften die van kracht zijn op het moment van de bestelling. Je woning moet meer dan tien jaar oud zijn.

7.3.9. Betaling en facturatie

Het totale bedrag van de prijs van de goederen en het werk moet worden betaald op de dag van de bestelling. De klant kan gebruik maken van de verschillende betaalmiddelen die worden aangeboden op de site of in de winkel of in deze voorwaarden in art 10.3 Voor elke BESTELLING wordt een factuur opgesteld die per e-mail naar de KLANT wordt verzonden. De aan de KLANT gefactureerde prijs komt overeen met het tarief dat van toepassing is op de dag van bevestiging van de BESTELLING, behalve in het geval van een kennelijke fout bij het weergeven van de prijs van het product of de dienst. (Belachelijke prijs). De factuur vermeldt de prijs van elk besteld PRODUCT, evenals de kosten van levering (transport), montage en installatie. Ongeacht de gebruikte betaalmethode ontvangt de KLANT de originele factuur als bijlage bij het (de) bestelde PRODUCT(en) of DIENST(EN). Er wordt echter gespecificeerd dat de factuur pas aan de klant wordt gegeven wanneer de goederen in hun geheel worden opgehaald of verzonden.

7.3.10. Annulering van de werkorder

Artemis Decor BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om een dienst waarvan de uitvoering niet kon worden uitgevoerd in omstandigheden van kwaliteit, veiligheid, naleving van normen en meer in het algemeen van de Regels van de Kunst, op te schorten of te annuleren.

7.3.11. Verantwoordelijkheid van de KLANT

De KLANT erkent op de hoogte te zijn gebracht dat hij als enige verantwoordelijk is voor de werken die hij door de dienstverlener heeft laten uitvoeren aan producten die niet door ARTEMIS DECOR BVBA zijn geleverd en dat ARTEMIS DECOR BVBA in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld in dit verband.

7.4 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie

Naast het wettelijke herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 14, beschikt de KLANT over een totale termijn van dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de geleverde PRODUCTEN om de PRODUCTEN die hem niet tevreden stellen te retourneren, onder de drievoudige voorwaarde dat:

- Het PRODUCT is in perfecte staat en kan daarom worden doorverkocht door de firma ARTEMIS DECOR BVBA,- Het PRODUCT bevindt zich in de originele verpakking, vergezeld van de accessoires, gebruiksaanwijzingen en garantie en,

- Het PRODUCT moet worden geretourneerd vergezeld van een retourbon die de KLANT vooraf moet verkrijgen via de after-sales servicemodule die toegankelijk is vanaf zijn account op het www.electro-cuisine.be adres.

De PRODUCTEN moeten worden teruggestuurd naar het adres van het verzendagentschap: ELECTRO &; CUISINE Théodore verhaegen 128, 1060 Brussel

Beschadigde, bevuilde, onvolledige of beschadigde PRODUCTEN worden niet terugbetaald door ARTEMIS DECOR BVBA en worden gedurende een periode van 15 dagen ter beschikking van de klant gehouden. Na deze periode worden ze vernietigd.

Deze "tevreden of terugbetaalde" garantie is uitgesloten voor DIENSTEN en PRODUCTEN op maat of gemonteerd, evenals voor alle PRODUCTEN die door de KLANT of door het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA worden geassembleerd of geïnstalleerd.

Alleen de kosten van retournering, evenals de kosten van LEVERING van de PRODUCTEN, zijn de verantwoordelijkheid van de KLANT. De KLANT draagt de risico's van het transport tot ze aankomen in de voorraden van het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA. Het wordt daarom aanbevolen dat de KLANT een verzekering afsluit bij de vervoerder van zijn keuze om de marktwaarde van de geretourneerde PRODUCTEN te dekken in geval van verlies, diefstal of schade. Het wordt ook aanbevolen dat de KLANT een foto van de PRODUCTEN maakt voordat hij ze retourneert om zich te beschermen tegen mogelijke problemen met de vervoerder die hij heeft gekozen.

Indien aan de voormelde retourvoorwaarden is voldaan, vergoedt de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA de KLANT voor de door de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA ontvangen en geïncasseerde bedragen voor de betaling van de prijs van de geretourneerde PRODUCT(en). Deze terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als dat welke door de KLANT wordt gebruikt om zijn BESTELLING te betalen, binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT of de GERETOURNEERDE PRODUCTEN, verminderd met de LEVERINGSKOSTEN toen het verzoek werd gedaan na de wettelijke herroepingstermijn.

Indien de leveringskosten van de producten zouden worden terugbetaald, zouden deze worden terugbetaald op basis van het pro rata bedrag van de geretourneerde producten in verhouding tot alle bestelde producten.

7.5. "Lage prijs" garantie

De vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA verbindt zich ertoe het waargenomen prijsverschil tussen een PRODUCT betaald op de SITE, met inbegrip van de LEVERINGSKOSTEN, en de prijs die door een concurrent voor hetzelfde PRODUCT wordt weergegeven, met inbegrip van de LEVERINGSKOSTEN, terug te betalen onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

 

- Het PRODUCT moet identiek zijn, hetzij:

> hetzelfde model, > dezelfde fabrikantreferentie, > hetzelfde bouwjaar,


> hetzelfde merk;

- Het PRODUCT moet nieuw zijn; de garantie werkt uiteraard niet voor tweedehands PRODUCTEN;
- Het PRODUCT moet beschikbaar zijn voor verkoop onder dezelfde servicevoorwaarden;

 

De KLANT moet zijn verzoek schriftelijk indienen en sturen naar het volgende adres, vergezeld van de factuur van het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA met inbegrip van de prijs van het PRODUCT en de LEVERINGSKOSTEN, en het aanbod van de concurrent met het identieke goedkopere PRODUCT.

De vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA laat zich vrij om de waarheidsgetrouwheid van de feiten en de naleving van de hierboven gestelde voorwaarden te beoordelen.

Deze garantie werkt slechts dertig (30) dagen vanaf de betaling van de BESTELLING.

Art.8 | Bevelen

 

8.1 Voorwaarden voor het plaatsen van een BESTELLING

De KLANT moet minstens achttien (18) jaar oud zijn en over de nodige wettelijke bevoegdheid beschikken om een BESTELLING te plaatsen en te honoreren of in het bezit zijn van een machtiging die hem in staat stelt om een BESTELLING te plaatsen en te honoreren en deze op elk moment te kunnen rechtvaardigen, op verzoek van ARTEMIS DECOR BVBA.

8.2 Een BESTELLING plaatsen

BESTELLINGEN worden geplaatst in overeenstemming met de procedures die op de SITE worden vermeld en hieronder worden uitgelegd.

Zes (6) bestelmiddelen staan hem ter beschikking:

1e manier:

Om een directe BESTELLING via het internet te plaatsen, moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Selecteer de PRODUCT(EN) om te bestellen en voeg ze toe aan de winkelwagen door op de knop te klikken in een lijst met artikelen of in een artikelbeschrijving.

2 - BESTEL de inhoud van het mandje.

In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de KLANT de details van zijn BESTELLING (PRODUCTEN, DIENSTEN, referenties, gekozen hoeveelheden, eenheidsprijzen, totale prijs inclusief de door deze laatste gekozen LEVERING) bekijken en eventuele fouten corrigeren. De KLANT moet de juistheid van zijn winkelmandje controleren alvorens zijn BESTELLING te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken.

3 - Bevestig uw BESTELLING door de betaalmethode te kiezen.

Na bevestiging door de KLANT wordt de BESTELLING ter verwerking naar Artemis Decor BVBA gestuurd. De Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zal een ontvangstbevestiging per e-mail naar de KLANT sturen, na ontvangst van zijn BESTELLING.

2e manier:

Om online een BESTELLING te plaatsen met behulp van de 3D-configuratietool, moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Download de 3D configurator beschikbaar op de WEBSITE

2 - Selecteer het (de) PRODUCT(EN) dat (de) bestelt via de configurator, hetzij uit een lijst met artikelen of uit een artikelbeschrijving;

3 - BESTEL de inhoud van de selectie van PRODUCTEN (EN DIENSTEN) door op de knop "BESTEL ONLINE" te klikken, de PRODUCTEN worden dan aan het winkelmandje toegevoegd.

In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de KLANT de details van zijn BESTELLING (PRODUCTEN, DIENSTEN, referenties, gekozen hoeveelheden, eenheidsprijzen, totale prijs inclusief de door deze laatste gekozen LEVERING) bekijken en eventuele fouten corrigeren. De KLANT moet de juistheid van zijn winkelmandje controleren alvorens zijn BESTELLING te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken.

4 - Bevestig uw BESTELLING door de betaalmethode te kiezen.

Na bevestiging door de KLANT wordt de BESTELLING ter verwerking naar ARTEMIS DECOR BVBA gestuurd. De Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zal een ontvangstbevestiging per e-mail naar de KLANT sturen, na ontvangst van zijn BESTELLING.

3e manier:

Om online een BESTELLING te plaatsen terwijl hij profiteert van de meubelmontageservice zoals beschreven in artikel 7.2., moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Selecteer het (de) PRODUCT(EN) om te bestellen en voeg ze toe aan de winkelwagen door op de knop te klikken in een lijst met artikelen of in een artikelbeschrijving;

2 - Selecteer de optie "Montage van het meubilair" ;.

3 - Kies het beschikbare PRODUCT(EN) dat u wilt samenstellen en geef aan hoe u het wilt monteren;

4 - Ontwerp uw aangepaste PRODUCT en plaats BESTELLING;

5 - Bevestig uw BESTELLING door de betaalmethode te kiezen.

Na bevestiging door de KLANT wordt de BESTELLING ter verwerking naar Artemis Decor BVBA gestuurd. De Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zal een ontvangstbevestiging per e-mail naar de KLANT sturen, na ontvangst van zijn BESTELLING.

4e manier:

Om online een BESTELLING te plaatsen voor een op maat gemaakt PRODUCT zoals beschreven in artikel 6.3., moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Selecteer de PRODUCT(EN) die beschikbaar zijn om uw aangepaste PRODUCT te maken;

2 - Ontwerp uw aangepaste PRODUCT door de afmetingen van het gewenste PRODUCT aan te geven onder zijn volledige beschikbaarheid en die van de ruimte eromheen en de offerteaanvraag te verzenden;

3 - Valideer het ontwerpplan binnen de 10 dagen na ontvangst door het ondertekend, gedateerd en vergezeld van de vermelding "Goed voor overeenkomst" terug te sturen en de offerte van de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA te aanvaarden;

4 - Bevestig uw BESTELLING door de betaalmethode te kiezen.

5e manier:

Om een online bestelling te plaatsen voor een keuken- of badkamerproject inclusief de installatie van producten, moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Ontwerp uw project in de 3D-creatiesoftware "Ontwerp uw keuken" of "Ontwerp uw badkamer" toegankelijk vanuit uw klantaccount;

Na het verkrijgen van alle afmetingen, afmetingen, afmetingen van de KLANT en het project in 3D, en na verificatie en validatie van het project door een ontwerper-Verkoper, geeft het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA een bestand uit met de titel "Mijn keukenproject" of "Mijn badkamerproject" dat het volledige project concretiseert, dat met de hand aan de klant wordt geleverd of per e-mail naar hem wordt verzonden.

2 - Laat uw project telefonisch of in de winkel valideren door uw verkoopontwerper

3 - Valideer het bestand "mijn keukenproject" of "mijn badkamerproject" door het ondertekend, gedateerd en vergezeld van de vermelding "Goed voor overeenkomst" terug te sturen en de offerte van de firma ARTEMIS DECOR BVBA te aanvaarden; het is mogelijk dat er wijzigingen optreden tussen de initiële offerte en de bestelling, afhankelijk van de toevoegingen en verwijderingen die zijn opgetreden voor de afronding van het project.

4 - Bevestig uw bestelling op de site of laat deze bevestigen door een verkoopontwerper.

5 - Na bevestiging door de KLANT wordt de BESTELLING ter verwerking naar ARTEMIS DECOR BVBA gestuurd. Het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA stuurt een ontvangstbevestiging per e-mail naar de KLANT, na ontvangst van zijn BESTELLING

6e manier:

Om telefonisch een BESTELLING te plaatsen, moet de KLANT het volgende proces volgen:

1 - Bel de telefoondienst van de firma ARTEMIS DECOR BVBA van maandag tot zaterdag van 10:00 tot 19:00 uur en zaterdag bereikbaar op het nummer +32 02 736 05 89;

2 - Selecteer het PRODUCT of de PRODUCTEN die u bij de call agent wilt bestellen;

De callcentermedewerker maakt een samenvatting van de PRODUCTEN, DIENSTEN en de gekozen LEVERINGSMETHODE, waarbij de klant de respectieve prijs van elk van deze diensten aangeeft;

3 - Bevestig uw BESTELLING door de betaalmethode te kiezen; de KLANT kan worden doorverwezen naar een beveiligd betalingsplatform waarmee hij een online betaling kan uitvoeren.

Na bevestiging door de KLANT wordt de BESTELLING ter verwerking naar ARTEMIS DECOR BVBA gestuurd. De Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zal een ontvangstbevestiging per e-mail naar de KLANT sturen, na ontvangst van zijn BESTELLING.

Wat de middelen van ORDER ook zijn, ORDERS kunnen niet voorwaardelijk zijn: ze zijn stevig.

Er wordt gespecificeerd dat geen enkele BESTELLING in aanmerking kan worden genomen als deze niet onmiddellijk wordt gevolgd door de overeenkomstige beveiligde betaling met een creditcard of een ander betaalmiddel dat op de SITE wordt aangeboden. De definitieve validatie van de bestelling vindt plaats na validatie van de betaling.

Art.9 | Bestellingen wijzigen

 

In principe zijn ORDERS niet onderhevig aan verandering als gevolg van hun onmiddellijke uitvoering.

De wijziging van een BESTELLING door de KLANT kan echter, indien nodig, in overweging worden genomen als deze wordt gedaan aan de Telefoondienst van de Klant op +32 02 736 05 89 vóór de verzending van de bestelde PRODUCTEN en onder voorbehoud van de aanvaarding door het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA.

Art.10 | Prijzen, facturatie en betaling

 

ARTIKEL 10.1 Prijzen

De prijzen weergegeven op de website van ARTEMIS DECOR BVBA kunnen op elk moment worden gewijzigd. De prijs die op de KLANT wordt toegepast, is de prijs die op de SITE wordt weergegeven op het moment dat hij een BESTELLING plaatst, behalve in het geval van een kennelijke fout bij het weergeven van de prijs van het product op de SITE (belachelijke prijs).

Deze prijzen zijn uitsluitend van toepassing in het kader van de verkoop op de SITE en zijn niet tegenstelbaar aan de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA voor enige verkoop die via een ander kanaal zou worden gedaan.

Ze worden aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (TTC) inclusief BTW tegen het tarief dat van toepassing is op de dag van de BESTELLING.

De kosten van LEVERING (transport) en montage, ook toegankelijk op de SITE, worden toegevoegd aan de prijs van de PRODUCTEN. De kosten van LEVERING worden apart vermeld voor betaling. De montagekosten worden opgeteld bij de prijs van het (de) betreffende PRODUCT(en) besteld. De belasting op de nuttige toepassing en verwijdering van meubelafval wordt geheven zonder marge of korting, bovenop de verkoopprijs. De belasting wordt in rekening gebracht tegen het tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling.

ARTIKEL 10.2 Facturatie

Er wordt een factuur opgesteld voor elke BESTELLING en deze wordt per e-mail naar de KLANT verzonden.

De prijs die aan de KLANT wordt gefactureerd, komt overeen met het tarief dat van toepassing is op de dag van bevestiging van de BESTELLING, behalve in het geval van een kennelijke fout bij het weergeven van de prijs van het product op de SITE (belachelijke prijs).

De factuur vermeldt de prijs van elk besteld PRODUCT, evenals de kosten van LEVERING (transport) en installatie.

Het BESTELFORMULIER dat de KLANT online opstelt, vormt geen factuur.

Ongeacht de gebruikte betaalmethode ontvangt de KLANT de originele factuur als bijlage bij het (de) bestelde PRODUCT(en).

De factuur wordt pas aan de klant uitgereikt wanneer de goederen volledig worden opgehaald of verzonden.

ARTIKEL 10.3 Betaling

De betaling van de BESTELLING door de KLANT moet online gebeuren op het moment van plaatsing met een creditcard of op een ander middel dat op de SITE wordt aangeboden.

Alle BESTELLINGEN zijn betaalbaar in euro's. Betaling geschiedt, naar keuze van de klant, door:

- kredietkaart: Visa, MasterCard, Bancontact;
- via overschrijving;
- door financiering;
- door creditnota of terugbetaling wanneer een creditnota op de rekening van de KLANT wordt bijgeschreven. Het tegoed is één jaar geldig.

De verzending van de BESTELLING naar de KLANT vindt alleen plaats na verificatie van de betaalmethode en volgens de betaalmethoden:

- ontvangst van de machtiging om de creditcard te debiteren;
- ontvangst en inning van bankoverschrijvingen;

Art.11 | Levering

 

11.1 Leverings- en acceptatievoorwaarden

De KLANT kiest een leveringsadres dat zich noodzakelijkerwijs op het GRONDGEBIED bevindt zoals gedefinieerd in artikel 1, op straffe van weigering van de BESTELLING. De KLANT is als enige verantwoordelijk voor een gebrek aan LEVERING als gevolg van een gebrek of een fout in de indicatie bij het plaatsen van de BESTELLING.

De KLANT kan, uit de leveringsmethoden die op de SITE worden aangeboden en volgens de PRODUCTEN, de volgende leveringsmethoden kiezen:

- Postpakket,
- Bezorging voor de woning;
- Express levering;
- Terugtrekking op een point drive van het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA

Een bevestiging van de verzenddatum door ARTEMIS DECOR BVBA wordt per e-mail naar de KLANT gestuurd. De BESTELLING wordt geleverd volgens de door de KLANT gekozen LEVERINGSMETHODE en wordt aan de ontvanger geleverd tegen ondertekening van een LEVERINGSBON, op het LEVERINGSADRES dat tijdens de BESTELPROCEDURE is opgegeven.

Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om ervoor te zorgen dat het geleverde PRODUCT in overeenstemming is met het bestelde product en het uiterlijk van de verpakking en om op de LEVERINGSBON elke geconstateerde anomalie of schade te noteren. In geval van niet-gekarakteriseerde reserveringen heeft de KLANT 72 uur vanaf de datum van levering om eventuele schade aan de vervoerder te melden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Met betrekking tot leveringen voor het huis van de KLANT, is het de verantwoordelijkheid van deze laatste om de haalbaarheid van deze methode van LEVERING (afmetingen, schema's, toegangsmiddelen, straten, enz.) te verzekeren. In het geval dat de LEVERING niet haalbaar is vanwege de smalheid van de lokalen en de toegangsmiddelen, wordt de KLANT ervan op de hoogte gebracht dat de bezorger, partner van het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA, de LEVERING van de BESTELLING tegen extra kosten kan conditioneren, op voorwaarde dat een offerte vooraf wordt opgesteld en door de KLANT wordt aanvaard. Anders worden de PRODUCTEN afgeleverd op de toegankelijke plaats die het dichtst bij zijn huis ligt.

LEVERINGEN vinden enkel plaats op werkdagen met een voorafgaande afspraak met de vervoerder.

11.2 Levertijden

De LEVERTIJD wordt aangegeven tijdens het BESTELPROCES. In elk geval, in het geval van een vertraging in de levering van meer dan vijf (5) dagen en vierentwintig (24) uur in het geval van expreslevering (48 uur) in vergelijking met de aangekondigde leveringsdatum, heeft de KLANT de mogelijkheid om zijn BESTELLING te annuleren en om terugbetaald te worden voor het bedrag dat hij al zou hebben betaald aan het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA (behalve in gevallen van overmacht of vertraging te wijten aan de KLANT (fout in het adres van gecommuniceerde levering, betalingsprobleem...). De terugbetaling vindt plaats volgens de oorspronkelijke betaalmethode die door de KLANT is gebruikt bij het plaatsen van de BESTELLING binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.

Er wordt gespecificeerd dat elke wijziging van het leveringsadres door de KLANT na de registratie van de bestelling kan leiden tot een verlenging van de LEVERTIJD.

Er wordt ook gespecificeerd dat een vertraging in de LEVERING geen aanleiding kan geven tot boetes.

11.3 Leveringskosten

LEVERINGSKOSTEN variëren volgens de volgende drie (3) criteria:

- Het totale bedrag van de BESTELLING - Het LEVERINGSGEBIED,
- De keuze van de KLANT om te kiezen (of niet) voor een zogenaamde expreslevering waardoor levering binnen achtenveertig
(48) uur mogelijk is. Er wordt gespecificeerd dat deze express DELIVERY-service alleen beschikbaar is voor PRODUCTEN die beschikbaar zijn en geïdentificeerd zijn als "op voorraad" op de site en voor BESTELLINGEN van minder dan drie (3) pallets vanaf de datum van ontvangst van de BESTELLING.

LEVERING tarieven zijn beschikbaar op de pagina tijdens het bestelproces.

11.4 Afwezigheid van de KLANT

Met betrekking tot leveringen aan huis, deze worden gedaan met een voorafgaande afspraak met de KLANT.

In geval van afwezigheid van de KLANT tijdens de LEVERING, zal een kennisgeving van doorgang worden ingediend. Het(de) PRODUCT(en) wordt (worden) beschikbaar gesteld in een DELIVERY center. Indien de KLANT een tweede LEVERINGSDATUM wenst vast te stellen, dient hij contact op te nemen met de dienst "Levering" op +32 02 736 05 89. Hij zal dan nieuwe leveringskosten moeten betalen ter hoogte van een bedrag gelijk aan de oorspronkelijk ingeschreven LEVERINGSKOSTEN en die niet hoger mogen zijn dan het bedrag van de kosten die tijdens de eerste LEVERING zijn gemaakt. Hij moet het betalen op het moment van deze tweede LEVERING.

11.5 Levering en milieu

Wat de leveringswijze ook is, het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om geen verpakkingen, containers, pallets, enz. achter te laten. op de openbare weg zonder dat deze worden verwijderd of gerecycleerd door openbare afvalinzamelingsdiensten.

Art.12 | Verplichting van de partijen

 

12.1. Verplichtingen van de KLANT

De KLANT verbindt zich ertoe om:

- Betaal de prijs die op de SITE is vastgesteld en die overeenkomt met het PRODUCT of de bestelde diensten

- Het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA te voorzien van echte, nauwkeurige en actuele informatie, in het bijzonder met betrekking tot het LEVERINGSADRES

- de door Artemis Decor BVBA aangeboden PRODUCTEN of DIENSTEN niet illegaal, frauduleus of onrechtmatig te gebruiken

- Voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving

- Het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA op de hoogte te brengen van alle informatie waarvan hij kennis zou kunnen hebben en die een impact zou kunnen hebben op de uitvoering van de verplichtingen van de vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA

- De op de SITE bestelde PRODUCTEN niet door te verkopen aan groothandel of detailhandel, toe te wijzen, te verhuren, over te dragen of uit te lenen aan derden

12.2.Verplichtingen van ARTEMIS DECOR BVBA

ARTEMIS DECOR BVBA verbindt zich ertoe om, binnen het kader bepaald door deze AV, alle middelen in te zetten om de levering van de PRODUCTEN en de levering van de DOOR de KLANT bestelde DIENSTEN mogelijk te maken.

Daartoe onderschrijft zij een eenvoudige middelenverbintenis.

Art.13 | Eigendomsvoorbehoud & risico-overgang

 

De geleverde PRODUCTEN blijven eigendom van ARTEMIS DECOR BVBA tot de volledige betaling van de prijs door de KLANT.

De overdracht van risico's op de PRODUCTEN vindt plaats bij ontvangst van de PRODUCTEN door de KLANT.

Art.14 | Wettelijk herroepingsrecht

 

ARTIKEL 14.1 HERROEPINGSRECHT In overeenstemming met artikel L.121-20 van de Consumentenwet, heeft de KLANT een periode van veertien (14) duidelijke dagen vanaf de ontvangst van het PRODUCT dat op de SITE is besteld, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of boetes te betalen.

Wanneer de termijn van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerste (1e) volgende werkdag.

Er wordt gespecificeerd dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend door de KLANT voor contracten voor de levering van op maat gemaakte PRODUCTEN zoals beschreven in artikel 6.3. en alle producten vervaardigd volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd (zeefdruk, gravering, assemblage) of aangepast (kleur, kwaliteit, grootte) in overeenstemming met artikel L.121-20-2 van de Consumentenwet.

In ditzelfde artikel wordt ook toegevoegd dat het herroepingsrecht binnen veertien (14) dagen na de aanvaarding van de BESTELLING niet kan worden uitgeoefend in het kader van een dienst wanneer de bestelde DIENST het voorwerp is geweest van een begin van uitvoering met instemming van de KLANT. Dit is met name het geval met betrekking tot de SERVICE "meubelmontage". De "meubelmontage" gepersonaliseerd volgens de specificaties van de KLANT wordt uitgevoerd op uitdrukkelijke toestemming van de KLANT, hij zal zijn herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen, noch met betrekking tot de PRODUCTEN die onderworpen zijn aan de BESTELLING en genoemde SERVICE "meubelmontage" of voor de installatieservice wanneer de service al is uitgevoerd.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, verbindt de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zich ertoe om de KLANT alle betaalde bedragen (Producten, diensten en leveringskosten) zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, na ontvangst van de producten terug te betalen naar het opgegeven adres. Deze terugbetaling gebeurt volgens de oorspronkelijke betaalmethode die door de KLANT is gebruikt bij het plaatsen van de BESTELLING. Er wordt gespecificeerd dat de retourkosten de verantwoordelijkheid van de klant zijn.

Art.15 | Fabrieksgarantie

 

Voor PRODUCTEN met een specifieke garantie aangeboden door de fabrikant, moet de KLANT rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant, zonder het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA te doorlopen dat geen enkele contractuele garantie biedt met betrekking tot deze PRODUCTEN.

Het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA weigert in dit verband elke terugzending van het PRODUCT en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van de fabrikant in het kader van deze garantie.

Artikelnr.16 | Garantie op reserveonderdelen

 

Sommige producten kunnen profiteren van een garantie van beschikbaarheid van reserveonderdelen. ELECTRO &; CUISINE deelt op de productbeschrijving de periode mee gedurende welke of de datum tot wanneer de reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het goed op de markt beschikbaar zijn. De onderdelen die worden gedekt en de duur van deze garantie kunnen variëren afhankelijk van de fabrikant, die vrijelijk het bestaan en de omvang van deze garantie bepaalt.

Artikelnr.17 | Commerciële garantie

 

Voor bepaalde PRODUCTEN die op de SITE worden vermeld, biedt het bedrijf ARTEMIS DECOR BVBA commerciële garanties waarvan de duur en de voorwaarden zijn vastgelegd in de sectie COMMERCIEEL GARANTIEBELEID die toegankelijk is op de url Onze garanties (electro-cuisine.be).

Er wordt geen COMMERCIËLE GARANTIE verleend met betrekking tot de andere PRODUCTEN die te koop worden aangeboden op de SITE, behalve in het geval van de garantie "Tevreden of terugbetaald" zoals bepaald in artikel 7.3. hiervan.

Er wordt gespecificeerd dat de PRODUCTEN gegarandeerd zijn onder normale gebruiksomstandigheden. De garanties zijn niet van toepassing in geval van normale slijtage van de PRODUCTEN, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud.

Art.18 | Wettelijke garanties

 

Naast de commerciële garanties vermeld in de bovenstaande paragrafen, geniet de KLANT van de wettelijke garanties die hieronder worden gedefinieerd:

Indien, ondanks alle zorg die ARTEMIS DECOR BVBA aan haar PRODUCTEN besteedt, het geleverde PRODUCT of de geleverde PRODUCTEN een gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek heeft (hebben), heeft de KLANT wettelijke rechten, op grond van de artikelen L. 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en de artikelen 1641.

De Site past in elk geval de bepalingen toe van de wettelijke garantie van conformiteit van het goed met het contract onder de voorwaarden van artikel L217-4 en volgende van de Consumentenwet.
De KLANT heeft een termijn van 2 jaar vanaf de oplevering van de woning om te handelen.
De Site is ook aansprakelijk, gedurende dezelfde periodes, voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem in rekening is gebracht door het contract of is uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid, of wanneer de onjuiste installatie, uitgevoerd door de KLANT zoals voorzien in het contract, te wijten is aan hiaten of fouten in de installatie-instructies die door de Site worden verstrekt.
De KLANT kan kiezen tussen de herstelling of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L217-12 van de Consumentenwet of, bij gebreke daarvan, de prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel 217-14 van de Consumentenwet.
De klant is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het goed tijdens de wettelijke garantieperiode, behalve voor tweedehands goederen waarvoor de termijn 12 maanden bedraagt.
Elke woning die hersteld wordt onder de wettelijke garantie van conformiteit geniet van een verlenging van deze garantie van 6 maanden.
De KLANT kan ook beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek uit te voeren. In dit geval kan de KLANT kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de prijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.
De wettelijke garantie van conformiteit is onafhankelijk van enige commerciële garantie verleend door de Site en/of de fabrikant.

Artikel L.217-4 van de Consumentenwet: "Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst indien het in het bijzonder, in voorkomend geval, voldoet aan de volgende criteria:
1° Het komt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enig ander kenmerk waarin het contract voorziet;
2° Het is geschikt voor elk door de consument gewenst speciaal gebruik, dat uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard;
3° Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies, te leveren in overeenstemming met het contract;
4° Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met het contract.

Artikel L.217-5 van de consumentenwet:
I. Naast de criteria van overeenstemming met het contract, voldoen de goederen als ze aan de volgende criteria voldoen:
1 ° Het is geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van goederen van hetzelfde type, in voorkomend geval rekening houdend met elke bepaling van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, evenals met alle technische normen, of, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, sectorspecifieke gedragscodes;
2° In voorkomend geval heeft het de kwaliteiten die de verkoper vóór de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een monster of model aan de consument heeft voorgelegd;
3° In voorkomend geval worden de digitale elementen die het bevat geleverd volgens de meest recente versie die beschikbaar is op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen;
4° Indien nodig wordt het geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking, en installatie-instructies die de consument rechtmatig mag verwachten;
5° Indien nodig wordt het voorzien van updates die de consument rechtmatig kan verwachten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19;
6° Het komt overeen met de kwantiteit, kwaliteit en andere kenmerken, onder meer op het gebied van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument rechtmatig kan verwachten voor goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van de goederen en de openbare verklaringen van de verkoper, door elke persoon die zich stroomopwaarts in de transactieketen bevindt, hetzij door een persoon die namens hen optreedt, met inbegrip van reclame of etikettering.

II. De verkoper is echter niet gebonden aan de in het vorige lid genoemde openbare verklaringen indien hij aantoont:
1° dat hij ze niet kende en niet rechtmatig in staat was om ze te kennen;
2° dat op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder voorwaarden die vergelijkbaar waren met de oorspronkelijke verklaringen; of
3° Dat de publieke verklaringen geen enkele invloed konden hebben gehad op de aankoopbeslissing.
III. De consument kan de conformiteit niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek met betrekking tot een of meer bijzondere kenmerken van de goederen, waarvan hij specifiek in kennis is gesteld dat afwijkt van de in dit artikel vastgestelde conformiteitscriteria, waarmee hij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd.

Artikel L.217-7 van de Consumentenwet: Gebreken van overeenstemming die zich voordoen binnen vierentwintig maanden na levering van het goed, met inbegrip van het goed met digitale elementen, worden, tenzij het tegendeel wordt bewezen, geacht te bestaan op het moment van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of het ingeroepen gebrek. Voor tweedehandsgoederen is deze termijn vastgesteld op twaalf maanden.
Artikel L.217-8 van de Consumentenwet: In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument het recht om de goederen in overeenstemming te brengen door reparatie of vervanging of, bij gebreke daarvan, tot vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst, onder de voorwaarden uiteengezet in deze onderafdeling.
De consument heeft ook het recht om de betaling van de prijs of een deel daarvan of de kwijtschelding van het in de overeenkomst voorziene voordeel op te schorten totdat de verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk is nagekomen, onder de voorwaarden van de artikelen 1219 en 1220 van het Burgerlijk Wetboek.

Als zodanig moet elk gebrek aan overeenstemming door de KLANT worden aangegeven bij levering en zo snel mogelijk door het formulier voor de dienst na verkoop dat toegankelijk is op de SITE op het volgende adres: https://electro-cuisine.be/fr/nous-contacter

Er wordt gespecificeerd dat de producten gegarandeerd zijn onder normale gebruiksomstandigheden. De garanties zijn niet van toepassing in geval van normale slijtage van de producten, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud.

In het geval dat een vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de Vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA zich ertoe om de prijs van het PRODUCT terug te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product en in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar de volgende adressen: ELECTRO &CUISINE Théodore Verhaegenstraat 128, 1060 Brussel,

Art.19 | Verantwoordelijkheid

 

De verantwoordelijkheid van de vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA kan in geen geval worden ingeroepen:

- in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van contractuele diensten die aan de KLANT zouden kunnen worden toegeschreven, in het bijzonder vanwege de invoer van de BESTELLING;
- in geval van niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij de PRODUCTEN wordt geleverd;
- in geval van installatie en inbedrijfstelling door de KLANT van huishoudelijke apparaten op installaties die niet aan de normen voldoen;
- in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met het beoogde doel van het PRODUCT;
- In het geval van schade als gevolg van de inbreuk op de beveiliging van haar website door een onbevoegde derde partij en niet te wijten aan haar nalatigheid.

Wanneer de montage en/of inbedrijfstelling van PRODUCTEN door de KLANT wordt uitgevoerd, zijn deze zijn eigen verantwoordelijkheid.

De vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden of geacht te hebben gefaald in deze AV voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

Art.20 | Dienst na verkoop

 

De vennootschap ARTEMIS DECOR BVBA biedt de KLANT een "Customer Telephone Service" aan op het volgende nummer: +32 02 736 05 89.

Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet worden verzonden via het formulier voor dienst na verkoop dat toegankelijk is op de SITE naar het volgende adres: https://electro-cuisine.be/fr/nous-contacter of per post gericht aan: ARTEMIS DECOR BVBA - ELECTRO & CUISINE - Théodore Verhaegenstraat 128, 1060 Brussel

 

Voor huishoudelijke apparaten wordt elke claim rechtstreeks ingediend bij de after-sales services van de fabrikanten.